Go to content

Terms of Use / Köpevillkor

Dessa användarvillkor och köpevillkor gäller från och med mars 2020.

Priser

Alla våra priser anges i SEK. Begagnade varor har ingen moms och våra priser är således inklusive moms.

Betalning

Betalning sker enligt överenskommelse. Via utställd faktura och betalning före leverans är vårt vanligaste betalningsalternativ. Vi erbjuder även betalning via klarna.

Om du är under 18 år måste du ha vårdnadshavarens tillstånd att handla hos oss på Sonderism AB.

Paket som ej hämtas ut

Om du inte hämtar ut ditt paket i tid kommer du att debiteras för eventuella extra kostnader som Sonderism AB sedan får.

Leverans

Vi skickar paket dagligen. Leverans sker vanligtvis inom 3-7 dagar eller leverans enligt överenskommelse. Om varorna anländer med hemleverans, i ett misstänkt, skadat eller annat tillstånd än väntat åligger det dig som köpare att säga till fraktbolagets leveransperson att göra en notering om fraktskada. Kontrollera godsets emballage noga.

Ångerrätt

Vi kontrollerar alla produkter noggrant som möjligt och kommunicerar eventuella brister i anslutning till produkten.

Om produkten är skadad och skadan inte är tydligt kommunicerad från Sonderism AB, vänligen kontakta oss inom fem dagar efter att felet upptäcktes. Sonderism AB följer självklart gällande lagar och regler (Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

Avslagstid

Du kan utöva din ångerrätt inom 14 dagar efter att köpet har godkänts av distansavtalet. Detta gäller endast om produkten och dess eventuella förpackning kan returneras i väsentligen oförändrat skick och oanvänd. Kontakta oss på Sonderism AB för vägledning om retur.

Vid utövning av ångerrätten där produkten är enligt beskrivning, det vill säga produkten är som utlovat – då står du som köpare ansvarig för kostnader att i oförändrat och oanvänt skick returnera varan till oss. Frakten skall vara försäkrad till minst det belopp som köpet genomförts till.

Sekretess

I samband med din beställning godkänner du att Sonderism AB lagrar din personliga information.

 

These terms of use and terms of purchase apply from March 2020.  

 

Prices 

All our prices are stated in SEK. Used goods have no VAT and our prices are VAT included. 

Payment 

Payment is made by agreement. Via issued invoice and payment before delivery is our most common payment option. We also offer payment via Klarna for Swedish customers. If you are under 18 years of age, you must have the guardian's permission to shop with us. 

Packages that are not picked up 

If you do not pick up your package on time, you will be charged for any extra costs that Sonderism AB then receives. 

Delivery 

We send packages daily. Delivery usually takes place within 3-7 days or delivery by agreement. If the goods arrive with home delivery, in a suspect, damaged or other condition than expected, it is up to you as the buyer to tell the shipping company's delivery person to make a note of shipping damage. Check the packaging of the goods carefully. 

Right of withdrawal 

We check all products as carefully as possible and communicate any faults related with the product. If the product is damaged and the damage is not clearly communicated from Sonderism AB, please contact us within five days after the fault was discovered. Sonderism AB of course complies with applicable laws and regulations regarding complaints.

Rejection time 

You can exercise your right of withdrawal within 14 days after the purchase has been approved by the distance agreement. This only applies if the product and its packaging can be returned in substantially unchanged condition and unused. Contact us at Sonderism AB for guidance on return. When exercising the right of withdrawal where the product is as described, the product is as promised - then you as the buyer are responsible for costs to return the product to us in unchanged and unused condition. The freight must be insured for at least the amount for which the purchase was made. 

Secrecy 

In compleating your order with us, you agree that Sonderism AB stores your personal information.

By Formsmedjan. Powered by Yago